Quả TEST

Mã hiệu hàng hóa/ Designation: QT-

Để kiểm tra độ thẳng, độ thông thoát của đường ống sau khi đặt. Chọn quả test theo kích cỡ ống BFP (xem Bảng 17). Kiểm tra bằng cách kéo quả test qua đường ống sau khi chôn tạm thời đường ống và sau khi đặt hoàn chỉnh hệ thống đường ống BFP.

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: QT-…

Ví dụ: Mua quả test đường kính ngoài 20 mm, dài 400 mm để kiểm tra lắp đặt đường ống BFP 30, viết là: QT-20×400.

Về việc lựa chọn kích thước quả test thích hợp và các bước thực hiện khi kiểm tra bằng quả test.