Bộ rẽ nhánh chữ Y

Mã hiệu hàng hóa/ Designation: RN-

Dùng để chia đường ống nhựa xoắn HDPE Ba An thành hai đường rẽ nhánh có cùng kích cỡ.

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: RN-…

Ví dụ: Mua bộ rẽ nhánh chữ Y, để lắp với ống BFP 100, viết là: RN-100.