Băng cảnh báo, mốc sứ báo hiệu tuyến nước ngầm, cáp ngầm

Băng cảnh báo cáp ngầm điện lực, cảnh báo tuyến ống nước ngầm

  • Băng cảnh báo cáp ngầm điện lực, viễn thông
  • Băng cảnh báo tuyến nước ngầm, tuyến ống khí ngầm
  • Mốc sứ báo hiệu
  • Băng báo hiệu sản xuất theo yêu cầu đạt hàng